ANGRETTT OG REKLAMSJON

ANGRETTEN

20. juni 2014 kom det en ny angrerett i Norge og EU/EØS. Loven gjelder ved salg av varer og tjenester fra næringsdrivende til forbruker i hele EØS-området, såfremt avtalen inngås ved fjernsalg eller ved salg utenom faste forretningslokaler.

Det er derfor viktig at du setter deg inn i de nye rettighetene og forpliktelsene som forbruker og selger har.

Angreretten gjelder ikke og kan ikke benyttes av, firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet.

RETT TIL ANGRERETT OG UNNTAK …

Angrerettloven gir deg som kunde 14 dagers ubetinget angrerett ved fjernsalg og kjøp utenfor fast utsalgssted, slik som internett.

Varer som er unntatt fra angreretten er levering av varer som er fremstilt etter kundens spesifikasjoner, eller som har fått et tydelig personlig preg (jf lov om angrerett § 22 ledd e). Disse varene vil du ikke kunne angre på.

Angreretten gjelder derfor kun for vårt sortiment av ferdig graverte krystaller og tilbehør (som ikke er fremstilt etter kundens spesifikasjoner). Angrefristen utløper 14 dager etter den dag du eller en annen tredjemann enn trans-portøren, som du har utpekt, får varen(e) i fysisk besittelse.

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen før angrefristen utløper. Dette må gjøres skriftlig (post, e-post, kontaktskjema). Du kan benytte det vedlagte angrerettskjemaet, men dette er ikke obligatorisk.

VIRKNINGENE AV AT ANGRERETTEN BENYTTES…

DINE FORPLIKTELSER:

Dersom du går fra avtalen (hele eller deler av ordren) må varen(e) returneres eller leveres til oss, uten unødig opphold, og i alle tilfeller, senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du ville gå fra avtalen. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varen(e) før fristen på 14 dager er utløpt. I fristen inkluderes alle kalenderdager, men dersom fristen ender på en lørdag eller helligdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Du har bevisbyrden for at varen(e) er sendt i retur, og bør derfor sørge for å kunne dokumentere tidspunktet for avsendelse, for eksempel i form av kvittering eller sporingsnummer for avsendelse av varen(e). En kvittering fra posten med kun varen ’frimerker’ er ikke tilstrekkelig dokumentasjon. Vi vil derfor anbefale å sende pakken med sporing eller rekommandert.

VÅRE FORPLIKTELSER & RETTIGHETER:

Vi vil tilbakebetale beløpet vi har mottatt fra deg tilknyttet ordren/varen(e), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.

Tilbakebetalingen foretar vi med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, hvis mulig og med mindre annet ikke er avtalt.

I alle tilfeller vil du ikke bli belagt noen gebyr som følge av tilbakebetalingen. (Gjelder innenfor Norge).

Krystallfoto kan holde tilbakebetalingen tilbake til varen(e) er mottatt, eller til forbrukeren har lagt frem dokumentasjon på at varen(e) er sendt tilbake.

KOSTNADER OG ERSTATNING:

Du som kunde må bære de direkte kostnader ved å returnere varen(e). Du vil ha transportrisikoen av varen(e) som derfor bør sendes tilbake i sin originale emballasje, eller tilsvarende, hvis mulig. Kostnadene estimeres til høyst 200 NOK for en vanlig forsendelse bestående av en krystall og en lysebase. Ved større ordre kan prisen bli høyere. Sjekk gjerne posten.no for å estimere prisen for forsendelsen.

Varen(e) bør sendes tilbake i samme stand, mengde, med alt tilbehør og med alle gaveesker/emballasje. Hvis varens verdi er redusert grunnet manglende deler eller en annen håndtering av varen(e) enn den som er nødvendig for å fastslå dens art, egenskaper og/eller funksjon vil du bli holdt økonomisk ansvarlig.

MISLIGHOLD:

Hvis dine forpliktelser ikke blir overholdt, vil vi se på dette som om angreretten ikke er fullbyrdet og du mister din rett på angrerett. Eventuelle varer som er sendt til oss etter fristene er utløpt, som du selv er skyld i, vil du måtte betale for å få tilbakesendt og du vil ikke bli tilbakebetalt.

Hvis du føler vi ikke har overholdt våre forpliktelser, og vi ikke kan komme til en minnelig løsning, har du muligheten til å ta direkte kontakt med forbrukerrådet på www.forbrukeradet.no. Her kan man også finne mer informasjon om angrerett hvis man finner at dette skjema ikke er utfyllende nok.

REKLAMASJON:

Reklamasjon er en rettighet du som forbruker har når du har handlet noe som viser seg å ha en fabrikasjonsfeil, produksjonsfeil eller varen ikke tilsvarer hva du har fått opplysninger om (forbrukerkjøpsloven). Dette kalles ofte for en mangel. For at det skal foreligge en mangel, må feilen kunne føres tilbake til kjøpstidspunktet. Dette betyr at feilen ikke må skyldes for eksempel alminnelig slitasje eller feilbruk. Dersom du klager på en mangel innen 6 måneder fra kjøpstidspunktet, er det selger som må bevise at feilen ikke kan føres tilbake til kjøpstidspunktet. Etter 6 måneder er du som må bevise at feilen skyldes en mangel ved varen, og ikke ytre påvirkning.

RETURPROSEDYRE:

Dersom det oppdages en mangel eller feil ved varen etter mottak, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Mangelen eller feilen må rapporteres skriftlig til Krystallfoto. Benytt gjerne vedlagt angrerettskjema og/eller e-post.

Kunden betaler for å få varen(e) sendt til Krystallfoto for undersøkelse på billigst mulig måte uten at det går ut over varens/varenes sikkerhet, da kunden bærer transportrisikoen. Varer sendt med postoppkrav vil ikke bli hentet. I noen tilfeller vil vi kunne be kunden ta et bilde av feilen/mangelen og be kunden sende oss dette for inspeksjon.

Hvis det viser seg at varen(e) ikke hadde reklamasjonsrett vil kunden bli belastet for undersøkelsen og retur av varen(e).

VED MANGEL ELLER FEIL:

Hvis reklamasjon er berettiget vil vi vil prøve å reparere skaden eller tilvirke nytt produkt og sende varen(e) tilbake så fort som mulig.  Vi vil da tilbakebetale kundens utgifter ved transport til oss. Tilbakebetalingen vil normalt skje direkte til kundens bankkonto eller bli gitt som bonuspoeng for å kunne handle i nettbutikken etter avtale med kunden.

Hvis det mot formodning skulle oppstå gjentagende reklamasjon på samme varen(e) har kunden rett på få kjøpet hevet. Etter avtale, vil kunden tilbakebetales for varen(e) til kundens bankkonto, eller bli gitt som bonuspoeng i nettbutikken.

Reklamasjon gjelder ikke:

– utilfredshet med design og gravering av varer som ble tilvirket eller tilpasset etter kjøperens valg, såfremt det ikke helt åpenbart er feil (på) design.

– Skader som har oppstått grunnet dårlig eller feil vedlikehold

– Skader som skyldes skjødesløshet eller feilaktig bruk

– Ytre skader/riper på glass eller krystall, emalje eller metall som har oppstått etter bruk

– Skader/riper i gave-eskene som har oppstått etter bruk

– Skader som har oppstått ved eller etter inngrep av uautorisert verksted

– Batteri

TVISTER OG LOV:

Tvister som skulle oppstå vedrørende disse betingelsene eller ved bruk av nettsidene skal avgjøres etter norsk lov og rett (Angrerettloven/Forbrukerkjøpsloven).

Vilkårene i dette dokument skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter ved angrerett og reklamsjon. Hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved angrerett, finner du Angrerettloven og forbrukerkjøpsloven på www.lovdata.no.

KONTAKTINFORMASJON:

Hvis noe i denne Brukervilkår er uklart eller det er noe du lurer på er det bare å ta kontakt med oss:

Firmanavn:  EMenn DA (Krystallfoto).
Org.Nr: NO 997 779 355
Postadresse: Postboks 9611, Fjellhagen, 3065 Drammen
E-post:post@krystallfoto.no
Telefon: +47 466 56 789
Nettside: www.krystallfoto.no
Daglig leder:Tom Inge Sønju
E-post:tom@krystallfoto.no
Sist oppdatert: 28.01.2023
Skroll til toppen